POINTS SCORED IN A GAME

Rank Name Points Season
NO.
1
Shaun Stewart (SV) 45 2011-12
NO.
2
Hunter Tyson (PM) 44 2016-17
NO.
3
John Emezie (MR) 44 2013-14
NO.
4
Ryan Schwieger (W) 43 2016-17
NO.
5
Hunter Tyson (PM) 42 2017-18
NO.
6
Dillon Harrison (UA) 42 2015-16
NO.
7
Donavon Monroe (PW) 41 2005-06
NO.
8
DJ Harrison (PR) 40 2006-07
NO.
9
John Emezie (MR) 40 2013-14
NO.
10
Jamison Crowder (M) 40 2010-11
NO.
11
Nas Tyson (FH) 40 2016-17
NO.
12
Brandon Sheppard (SV) 40 2005-06
NO.
13
Shaun Stewart (SV) 40 2011-12
NO.
14
Hunter Tyson (PM) 39 2017-18
NO.
14
John Emezie (MR) 39 2013-14
NO.
15
John Emezie (MR) 38 2013-14
NO.
16
Shaun Stewart (SV) 38 2011-12
NO.
17
Jamison Crowder (M) 38 2010-11
NO.
18
Cameron Tripp (PM) 38 2014-15
NO.
19
Ashe Hutto (PW) 38 2001-02
NO.
20
Hunter Tyson (PM) 37 2017-18
NO.
21
Brandon Sheppard (SV) 37 2005-06
NO.
22
Dorenzo Hudson (FH) 36 2004-05
NO.
23
Cameron Tripp (M) 36 2013-14

2019 ©Union County Hoops